Hybride Bar  - 2016

Hybride Bar - 2016

White bronze, ebony. / Size : 59,05 x 19,7 x 15,7 m