Hybride Bar

Hybride Bar

White bronze, ebony. / Size : 59,05 x 19,7 x 15,7 m